Incoterms 2010

Incoterms® (International Commercial Terms) er en betegnelse på standardiserte regler i kjøps- og salgsavtaler mellom nasjonale og internasjonale transportører. Incoterms® definerer blant annet hvem av partene som må bære kostnadene ved uhell som følge av at både kjøper og selger velger å ta høy risiko. Incoterms® er et registrert varemerke for International Chamber of Commerce

Incoterms 2010

Generelle regler for alle transportformer, transportmåter eller transportmidler

EXW Ex Works
«Ex Works» betyr at selgeren leverer når varene plasseres til disposisjon for kjøperen ved selgerens lokaler eller annet navngitt sted (dvs. arbeidsted, fabrikk, lager, etc.). Selgeren trenger ikke å laste varen, og trenger heller ikke å fjerne varer som skal eksporteres hvis en slik avklaring er aktuelt.

FCA Free Carrier
«Free Carrier» betyr at selgeren leverer varene til transportøren, eller en annen person utpekt av kjøperen, ved selgerens lokaler eller et annet navngitt sted. Det er et godt råd til begge parter å spesifisere så tydelig som mulig angitt sted for levering ettersom risikoen overtas av kjøperen på dette tidspunktet.

CPT Carriage Paid To
«Carriage Paid To» betyr at selgeren leverer varene til transportøren, eller en annen person utpekt av selger, på avtalt sted (dersom et slikt sted er avtalt), og at selgeren i henhold til kontrakten må betale kostnadene ved transport som er nødvendig for å bringe varene til bestemmelsesstedet.

CIP Carriage og forsikring betalt til
«Carriage og forsikring betalt til» betyr at selgeren leverer varene til transportøren, eller en annen person, utpekt av selger, på et avtalt sted (dersom et slikt sted er avtalt mellom partene), og at selgeren i henhold til kontrakt må bekoste transport nødvendig for å bringe varene til bestemmelsesstedet.

«Selgeren har også kontraktfestet forsikringsdekning mot kjøpers risiko ved tap av eller skade på varene under transporten. Kjøperen bør merke seg at under CIP-reglene er selger kun ansvarlig for forsikring på minimalt nivå. Dersom kjøperen ønsker å ha større forsikringsbeskyttelse, vil det enten avtales med selgeren, eventuelt inngå egne ekstra forsikringsavtaler.»

DAT levert på Terminal
«Levert på terminal» betyr at selgeren leverer når varene i det øyeblikk de blir losset fra det aktuelle transportmiddel, og er til rådighet for kjøperen på en navngitt terminal i en bestemt havn eller et avtalt sted. «Terminal» defineres som et sted, med eller uten kaianlegg, lager, containerhavn, vei, tog eller flyfraktterminal. Selgeren bærer all risiko involvert i å bringe varene til bestemmelsesstedet og har ansvar for lossing ved terminalen, i den navngitte havn eller på avtalt sted.

DAP levert på stedet
«Levert på stedet» betyr at selgeren leverer varen i det den er til disposisjon for kjøperen på de ankomne transportmiddel og er klar for lossing på avtalt bestemmelsessted. Selgeren bærer all risiko involvert i å bringe varene til angitt sted.

DDP Delivered Duty Paid
«Delivered Duty Paid» betyr at selgeren leverer varene når varen er stilt til disposisjon for kjøperen, klarert for import på de ankomne transportmiddel, og klar for lossing på oppgitte bestemmelsessted. Selgeren bærer alle kostnader og hefter for all risiko involvert i å bringe varen til bestemmelsesstedet. Selger har dessuten en forpliktelse til å fjerne varer, ikke bare for eksport, men også for import, tilknyttede kostnader, samt sørge for at alle formaliteter er i orden. 

Regler for sjø- og innenlands transport på vann

«Free Alongside Ship» betyr at selgeren leverer når varene er plassert ved siden av fartøyet (for eksempel på en kai eller en lekter) på en utskipningshavn bestemt av kjøper. Risikoen for tap av, eller skade på, god flyttes når varene er om bord i skipet. Fra dette øyeblikk er kjøperen ansvarlig for alle videre kostnader.

FOB Free On Board
«Free On Board» betyr at selgeren leverer varene om bord i det fartøyet som kjøperen har angitt, på det oppgitte utskipningshavn, eller annet avtalt sted. Risikoen for tap av eller skade på gods flyttes i det varene er om bord i fartøyet. Herfra har kjøperen ansvar for alle videre kostnader.

CFR Cost and Freight
«Cost and Freight» betyr at selgeren leverer varene om bord i fartøyet, eller sørger for at de blir levert som avtalt. Risikoen for eventuelt tap av, eller skade på, gods flyttes når varene er om bord i fartøyet. Selgeren må i henhold til kontrakt bekoste det som er nødvendige for å bringe varene til den navngitte anløpshavn.

CIF Cost, Insurance and Freight
«Cost, Insurance and Freight» betyr at selgeren leverer varene om bord i fartøyet, eller sørger for at varene blir levert som avtalt. Risikoen for tap av, eller skade på, gods flyttes når varene er om bord i fartøyet. Selgeren må i henhold til kontrakt bekoste det som er nødvendige for å bringe varene til den navngitte anløpshavn.

«Selgeren har også et kontraktfestet ansvar for forsikring mot kjøpers risiko for tap av, eller skade på, gods under transport. Kjøperen bør merke seg at under CIF-reglene er selger bare nødt til å dekke den minimale forsikringssummen. Dersom kjøperen ønsker større forsikringsbeskyttelse, må det enten avtales tydelig med selgeren, eventuelt avtale egne ekstra forsikringsordninger.»