Rutiner ved reklamasjon

SB Transport AS har utarbeidet egne regler for behandling av reklamasjoner ved skader og avvik på leveranser. De reglene finner du her.

Reklamasjoner
- melde skade / avvik

 

Generelt
Varen skal kontrolleres ved mottak.
Kvittert fraktbrev uten anmerkning tilsier at godset er mottatt uten synlig skade og riktig kvantum. Ved skade eller manko skal dette noteres på fraktbrevet av mottaker og kvitteres av sjåfør.
En skade/manko som ikke er synlig ved levering, kan avdekkes ved utpakking. En slik skade/manko må meldes skriftlig uten unødvendig opphold og senest innen 7 dager med angivelse av skadeårsak, omfang samt foto (søn- og helligdager ikke medregnet). Det stilles beviskrav for at transportør skal komme i ansvar.

 

Reklamasjonsprosedyren
Reklamasjoner skal skje skriftlig til post.salten@sbtransport.no med disse opplysninger:
- Kontaktperson
- Transportdato og bilnr.
- Hvilket gods som er skadet, hvor det befinner seg, mengde/vekt, skadeårsak, omfang samt foto
- Kopi av fraktbrev og handelsfaktura
Godset skal stilles til SB Transports disposisjon for en evt. befaring. Skal godset erstattes 100%, tilfaller det i sin helhet SBT. Mottaker plikter å gjøre det som er mulig for å redusere kostnader og skadeomfang.
Vi vil gi tilbakemelding til deg som kunde under saksgangen, og så snart saken er avklart.

Ansvar, oppgjør og forsikring
Først når saken er avklart kan kunden fakturere SBT når avtale er inngått om det. Erstatninger er ikke mva-pliktig. Transportørens erstatningsansvar ved skade / manko begrenses opp til: (NSAB2015 / Lov om vegfraktavtaler)
- Ved innenlands veitransport 17 SDR pr. kg brutto godsvekt
- Ved grenseoverskridende transport 8,33 SDR pr. kg brutto godsvekt
Når vareverdien går utover disse begrensningene, bør kunden tegne en transportforsikring for å sikre godsets verdi fullt ut. En egen transportforsikring vil også i mange tilfeller medføre en raskere erstatningsutbetaling.
Ved forsinkelse skal reelle kostnader dokumenteres og kan dekkes med inntil den avtalte transportens fraktkostnader. Følgeskader dekkes ikke gjennom transportørens ansvar.